نمایش نوار ابزار
برچسب: بردباریپ
چه سخت است تسلیت گفتن

چه سخت است تسلیت گفتن

شنیدن این خبر چنان مرا متاثر نمود که مدتی دچار سکوت عجیبی شدم و نتوانستم برای این خانواده داغدار جزدعای خیر ودر خواست صبر وبردبار ی چیز دیگری بگویم .آری سخت است ازدست دادن تنها دردانه و جگر گوشه ای…