نمایش نوار ابزار
برچسب: با دوستان مروت با دشمنان مدارا
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

حافظ شیرین سخن چه خوب به این دو نکته اشاره فرموده است که اگر به دنبال آسایش روحی وروانی وامنیت مادی وجسمانی هستی باید از خیلی ازحقوق خودت بگذری وگرنه نمی توانی با آسودگی زندگی نمایی. همین داشتن مروت ومردانگی…