نمایش نوار ابزار
برچسب: انقلاب چهارم
توافق در مذاکرات انقلاب چهارم

توافق در مذاکرات انقلاب چهارم

پس از انقلاب حوادثی در این کشور اتفاق افتاده که مسئولین آن هارا انقلاب نامیده وآن هارا شماره گزاری کرده اند .به نظر من موضوع مذاکرات که سال های سال است اذهان اقشار مختلف را به خود مشغول کرده وبه…