نمایش نوار ابزار
برچسب: انسانيت
ترور، تکفیر، استبداد

ترور، تکفیر، استبداد

مثلث شومی که امروز در حال برانداختن و انهدام آثار باستانی و میراث فرهنگی و بنیاد صلح و برادری و انساندوستی در خاورمیانه است . در میان مسلمانان سابقه ی ترور به شهادت فاروق اعظم توسط شخص پلیدی به نام…