نمایش نوار ابزار
برچسب: استاد حبیب نبوی
مثنوی و مثنوی شناسان

مثنوی و مثنوی شناسان

مثنوی معنوی را هر کسی از ظن خود تعریف نموده وبر  اساس همین تعریف. برداشت های خود را از این کتاب فخیم عرضه نموده است. این کتاب وزین ،قرآن نامه و یا شریعت  نامه که از دیدگاه این جانب آن…