نمایش نوار ابزار
برچسب: ارزش های انسانی
استارت پروژه تخریب زده شد

استارت پروژه تخریب زده شد

در جوامع غیر دموکراتیک وغیر مدنی که رقابت های درست سیاسی برمبنای شفافیت وتحزب صورت نمی گیرد ، قطعا رفتارهای غیر اخلاقی وناجوانمردانه را به دنبال خواهد داشت.زیرا در این باره منفعت طلبی شخصی و یا قبیله ای وگروهی برمنافع…