نمایش نوار ابزار
برچسب: اتحاد ملت ایران اسلامی
کیهان و حزب اتحاد ملت ایران

کیهان و حزب اتحاد ملت ایران

فلاسفه گفته اند :(الاشیاء تعرف باضدادها ) اگر هیچ دلیلی برای حقانیت ، مشروعیت، پایگاه مردمی ،مقبولیت ،نفوذ وتوانمندی حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران جز افاضات کیهان نبود برای اهمیت آن کفایت می کرد .این بهتان ها وتهمتهای کیهان…


سپاس و تشکر

سپاس و تشکر

با وجود اینکه اینجانب در کنگره ی حرب اتحاد ملت ایران حضور نداشتم ،اما همفکران و اعضای موجود در کنگره بر من منت نهاده و با رأی خودشان اینجانب را به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی انتخاب نمودند که…