نمایش نوار ابزار
برچسب: ابوحامد غزالی
امام محمد غزالی مجدد قرن پنجم

امام محمد غزالی مجدد قرن پنجم

[caption id="attachment_304" align="alignleft" width="300"] آرامگاه امام محمد غزالی (هارونیه)، توس، مشهد[/caption] امام محمد غزالی مجدد قرن پنجم: از نوادر روزگار و جامع علوم و فنون، شخصیتی کامل، اصولی ماهر و فقیه آزاده ،امام اهل سنت و فیلسوف زاهد و احیاگر…