نمایش نوار ابزار
برچسب: آیت الله مردوخ
آیة الله مردوخ فراتر از زمان خویش

آیة الله مردوخ فراتر از زمان خویش

درایران وکردستان همیشه بزرگمردانی بوده اند که به سبب فراتر از زمان خویش بودن درد تنهائی را کشیده اند ودر زمان وروزگار خوبش به سبب داشتن افکار واندیشه های بلند نه تنها در میان عوام بلکه در میان علما نیز…