نمایش نوار ابزار
برچسب: آیة الله مردوخ
آیة الله مردوخ فراتر از زمان خویش

آیة الله مردوخ فراتر از زمان خویش

درایران وکردستان همیشه بزرگمردانی بوده اند که به سبب فراتر از زمان خویش بودن درد تنهائی را کشیده اند ودر زمان وروزگار خوبش به سبب داشتن افکار واندیشه های بلند نه تنها در میان عوام بلکه در میان علما نیز…


عبدالمومن مردوخ (آقا مومن) آیة الله زاده ی کردستانی

عبدالمومن مردوخ (آقا مومن) آیة الله زاده ی کردستانی

تا اولین انتخابات شورای شهر سنندج برگزار نشد نمی دانستم که میزان محبوبیت وجایگاه مرحوم آیة الله مردوخ تا چه اندازه است ؟ فرزند ایشان یعنی عبد المومن نفر اول ومن نفر دوم شدم ،پس از مدتی امروز ایشان را…