نمایش نوار ابزار

یک صدو هفدهمین سالگرد روزنامه نگاری کوردی

85628287یک صدو هفدهمین سالگرد روزنامه نگاری کوردی
چنین روز فرخنده و به یاد ماندنی بر ملت کورد وهمه اهالی مطبوعات مبارک باد:
ماندگارترین نام ها وعظیم ترین یادها مربوط به قشری است زحمتکش وتلاشگر که روزرا از شب نمی شناسد وبدون توقع مانند شمعی وجود وتوان خودرا در راه نشر آگاهی وتقویت بنیان های خردگرائی وأشاعه ی انوار معرفت وزدودن سیاهی جهل ونادانی از فضاهای زیستی جامعه ی خود به کار می گیرد .من کاری به قلم به دستان خائن ندارم اما از منظر سپاسگزاری وقدرشناسی از خدمتگزاران عرصه ی فکروفرهنگ که اهمیت این رسانه را برای ملتشان درک کرده ودر یک مقطع تاریخی به اقدامی بدیع وناشناخته وروشنگرانه که ضرورتی تاریخی برای جنبش بیدارگرانه وحق طلبانه ی کهن بود دست یازیدند. اهمیت خبررسانی در افزودن آگاهی وتغییر ودگرگونی در ابعاد وزمینه های مختلف برکسی پوشیده نیست ،اگر این نهادها ودستگاه های خبری وافشاگر نمی بودند معلوم نبود که امروز دیکتاتورها چکارهایی که نمی کردند؟ ودزدان وغارتگران چه مال هایی را که نمی بردند؟ اهمیت روزنامه نگاری همین بس که دستگاه هایی جوروبیداد آنان را بر نمی تابند!!!

جا دارد از بانیان روزنامه نگاری کوردی مرحوم اسماعیل آقا سمکو وجلادت بدر خان به نیکی یاد کنیم و در این فصل بهاری دسته گل های رحمت و درود را بر ارواح پاکشان تقدیم کنیم.

دیدگاه ها