نمایش نوار ابزار

گوارایتان باد این پیروزی بزرگ

8768967إذا الشعب یوما أراد الحیاة
فلابد أن یستجیب القدر
اگر روزی ملتی زندگی را بخواهد بر سرنوشت لازم است اورا پاسخ دهد
امروز اراده ی کردهای ترکیه پس از سال ها مبارزه وتقدیم هزاران شهید سرافراز به ثمر نشست شهیدان بزرگی مانند شیخ سعید پیران ،شیخ سعید نورسی وشیخ عبیدالله شمزینان و……
،ملتی که سال هااجازه ی سخن گفتن به زبان مادری را در حکومت لائیک ها نداشت ودنیای متمدن هم در مقابل این ستم سکوت پیشه کرده بود .اما امروز با فراهم ;زمینه زمینه از سوی اسلامگراها ووحدت ملی کوردها -هرچند چنین قانونی که مصوبه ی ژنرال ها ست که هر حزبی باید ده در صد آرا را داشته باشد – توانستند پیروز شوند .اما انتخابات امروز نشان داد .
(کورد نابریته وه خه یالی خاوه )
وکورد کوهی نیست بلکه بسیار متمدن است واز ابزارهای تمدن جدید بویژه صندوق های رأی برای رسیدن به حق ودموکراسی استفاده می کند .این انتخابات درس خوبی برای حزب عدالت وتوسعه بود تا با در نظر گرفتن واقعیت ها ووجود بیست وپنج ملیون نفر جمعیت کورد بداند که نمی توان حقوق کورد هارا از این به بعد به رسمیت نشناخت.
گوارایتان باد این پیروزی بزرگ.

دیدگاه ها