نمایش نوار ابزار

گفتگو ومدارا ضرورت کوردها .حضور نمایندگان ادوار ونمایندگان کنونی .فضایی صمیمانه بدور از …….

دیدگاه ها