نمایش نوار ابزار

کیهان و حزب اتحاد ملت ایران

683737863فلاسفه گفته اند :(الاشیاء تعرف باضدادها ) اگر هیچ دلیلی برای حقانیت ، مشروعیت، پایگاه مردمی ،مقبولیت ،نفوذ وتوانمندی حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران جز افاضات کیهان نبود برای اهمیت آن کفایت می کرد .این بهتان ها وتهمتهای کیهان که اگر یک دستگاه مدافع حقوق انسان وشخصیت وکرامت انسانی در کشور وجود می داشت قطعا بامحاکمه ی مدیر مسئول آن بدون پاسخ گذاشته نمی شد . واگر مدعی العموم هم در دفاع از حقوق عموم مردم احساس مسئولیت می نمود این ظلم ها و شایعه ای کذب را پیگیری می کرد . اکنون با توجه به پشتگرمی این آقای شریعت مدار !!!! که به حدیث باهتوهم عمل می کند اینجانب به مصداق عمل به آیه ی جزاء سیئة سیئة مثلها وبا توجه به هزینه های زیادی که برای پیروزی انقلاب داده ام (جانباز ۵۰ در صد وفرزند شهید ) مصداق وطن فروش وفتنه گررا کسی می دانم که از روی بی ایمانی وعدم بیم از قیامت ودادگاه عدل الهی با پول بیت المال به پاکترین فرزندان این مرزو بوم تهمت می زند . لذا نظر به وجود چنین جایگاهی از همه ی ایرانیان آزاده و میهن دوست می خواهم به این حزب نو پا بپیوندند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها