نمایش نوار ابزار

کوردها در کجای این زمین خداوند امنیت دارند؟

مثل اینکه زیستگاه کردها مشابه خانه انوری شاعر شده که هر کجا سنگی از آسمان فرود،آید بر سر آنان می افتد .داستان حمله به پناهنده کورد،در لندن پرسشی را در اذهان مطرح می سازد وآن اینکه خداوند چرا کوردها  را آفریده است؟ آیا برای زیردست بودن وتحقیر ازسوی دیگران واستعمارها واستتمارهای گوناگون آفریده شده اند یا باید مانند دیگر ملت ها ازاد ورها زندگی کنند .تا جایی که مشخص شده سهم کردها در طول تاریخ نکبت وبدبختی ومحرومیت ومظلومیت بوده است وعلاوه بر تقسیم سرزمینشان دربین دیگران وسرکوب و غارت منابعشان حتی هنگامی برای رهایی ورسیدن به ازادی،فرار می کنند باید،درخارج هم با حمله فاشیست ها  مواجه شوند ونمایندگی تحمل رنج وبدبختی اوارگان باشند .سرنوشت کوردها در ترکیه وهشتاد سال تحقیر وسرکوب ،وضعیت آنان در سوریه و زدودن هویت وسرانجام درعراق با انفال وتعریب .
کسی،نیست بپرسد: آیا این ملت آفریده خداوند دیگر ملت ها هستندیا نه ؟
اگر هستند  چرا باید،چنین سرنوشتی داشته باشند؟
آیا خود مقصراند،یا دیگران؟

دیدگاه ها