نمایش نوار ابزار

کوردها از خدا مظلومترند!

خداوندی کە رازق، خالق، حاکم وآمر است ،با این وصف در نتیجە ی مدارا ومهربانی ،بسیاری از بندگانش چە درقالب نافرمانی و ناسپاسی ،به فرامینش گوش نمی دهند وگوێی گیاهان خودروێی هستند کە بدون نقشە وبرنامە ای در هستی سر بر آوردە اند

.یعنی انسانی کە همە چیزش از خداست،اما بە امر ونهی خداوند توجهی نمی کند،یعنی در حق خداوند ظلم می کند. کورد ها کەآفریدە ی خداوندند در مظلومیت دست کمی از‌خداوندندارند. در این سرزمین پهناور کەاین همەجمعیت وملت هازندگی می کنندواین همە کشورها وحکومت ها وچود دارد،واین همە سازمان های حقوق بشری وجوددارند ،

اما متاسڤانە ملتی بی دفاع ومحرومی مانند کوردها باید توسط عدە ا ی درندە وحیوان صفت مورد هجمە قرار گیرند وسرزمینشان مورد تجاوز وتعدی واقع شود،ودر این میان نە صدای ازدهان علما ی به نام اسلام شنیدەشود ونە اعتراضی از سوی طرفداران حقوق بشر صورت گیرد. سازمان های بین المللی ساکت وحقوقدانان گنگ وحکومت ها ی به ظاهر دموکرات ازترس ازدست دادن منافع خاموش شوند.

واقعا از مظلومیت این ملت باید جهانیان شرمندە شوند ودیوو دد باید جام غروررا از فرط بی تفاوتی انسان ها نسبت به سرنوشت یکدیگر سرکشند وبە حال این ملت مظلوم گریه کنند.

به راستی هر‌کس مسێول تجاوز واشغال عفرین باشد مستحق نفرین وشایستە لعنت خداوفرشتگان ومردمان است. خدا را شکر کە این ارتش ضد آزادی پیروز‌نشد این هاێی کەهنوز دهنشان بەدنبه نرسیدە،مستحق دیکتاتوری مانند بشاراسدند.

دیدگاه ها