نمایش نوار ابزار

کودکان اوتیسم را دریابیم

683798کودکان اوتیسم نماد خواستن اما قادر به بیان نکردن خواسته ها هستند.وچه ناگوار است چیزی را بخواهی ولی جرات بیانش را نداشته باشی ویا به سبب شرم وحیا از طلبیدن آن صرف نظر کنی .این وضعیت کسانی است که از سلامتی جسمی وروحی برخوردارند واین عدم دسترسی به مطلوب وهدف چقدرناگوار وآزار دهنده است.حال وضعیت کودکان اوتیسم را درنظر بگیریم که نمی توانند خواسته های خودرا بیان کنند واگر مخاطب که بیشتر پدر یا مادر است نتواند خواسته کودک را زود برآورده نماید کودک اوتیسمی مجبور به خشونت وپرخاش می شود ویا گاهی باگریه های دردمندانه اش که ناشی از نتوانستن رساندن پیام است مخاطب بیشتر احساس درد می کند.
ازاینجا می توان وضعیت جوامع وگروه هایی را که نمی توانند خواسته های خودرا برآورده کنند ودست به خشونت می زنند درک کرد.
آری کودکان اوتیسم نماد مظلومیت درجامعه ما هستند زیرا جامعه آنان را درک ودرد آنان را حس نمی کند،کودکان اوتیسم معصومانی هستند که ضرری به حال دیگران ندارند ودارای دنیای خاص خودشان هستند. برخلاف تصور عموم مردم محبت را تشخیص می دهند وقدردان کسانی هستند که آنان را درک می کنند. باخنده های خاص خود پیامشان را به مخاطب القا می کنند. موسیقی را دوست دارند وحتی نام خوانندگان مورد علاقه خودرا یاد می گیرند. وچه سخت است درخانواده هایی که مذهبی هستند ویا مهمان های متعصبی را دارند اما کودک اوتیسم علاقه مند به صدای فلان خواننده زن است.ویا درپارک علاقه به تاب بازی دارد وتاب را از کودکان می گیرد وبا برخورد شدید دیگران بدون درک وضعیت او مواجه می شود.
یکی دیگر ازمشکلات کودکان اوتیسم بیش فعال بودن وعلاقه به مواد معطر وشوینده است که دوست دارند همیشه شامپو یاخمیر دندانی را در دست داشته باشند.
اما مشکل اساسی کودکان اوتیسم محدود کردن خانواده ها ازرفت وآمد ومهمانی های مرسوم است که موجب منزوی شدن بیشتر این خانواده هابویژه مادرانشان می شود.
واقعا پرورش این کودکان ورسیدگی به آنان برای مادرانشان بسیار سخت ورنج دهنده است که جز مهر مادری هیچ عامل دیگری نمی تواند موجب تحمل چنین بار سنگینی شود.
هریک ازاین کودکان دارای عادت خاص خودشان هستند. یکی ازشیشه ی ماشین سرش را بیرون می آورد وتکان می دهد که موجب بهت واعتراض رهگذران قرار می گیرد.
دنیای اوتیسم دنیای عجیبی است.است.دنیای عدم درک یکدیگر وقضاوت های سطحی بدون شناخت. دنیای کودکانی که خود دراین مساله نقشی نداشته اما پا به عرصه ظهور گذاشته اند. ولی یکی از ویزگی های خوب آنان این است که اهل غیبت و اهل بهتان ودسیسه برضد دیگران نیستند.
هرچند شاید عده ای فلسفه وجودی آنان رابپرسند که چه فایده ای ازحضور آنان وجود دارد؟
مگر این همه افرادی که ظاهرا سالمند مفید به حال جامعه هستند؟
کودکان اوتیسم فرشتگان معصومی درخانواده ها هستند قدرآنان را بدانیم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها