نمایش نوار ابزار

کوبانی بشارت اردوغان خجالت!!!

kobaniکوبانی دچار یک جنگ تحمیلی شد اما خدارا شکر که هم سربلند از آب در آمد وهم کردهارا در جهان سربلند کرد .قانون طبیعت است که اگر مقاومت کنی می مانی ومی بالی ومی خرامی وسربلندی ومایه ی افتخاری .اما اگر تسلیم شوی وذلت را بپذیری مورد نفرت واقع می شوی ومایه ی ننگ وعار . نه تنها خودت بلکه حتی اطرافیانت هم از انتساب به تو ابا دارند .
آری کوبانی نماد شد ،نماد عزت وسربلندی کردها در جهان ،دختران تیرانداز ،مردان گرز به دست وپیرمردان وپیرزنان دست پینه بسته وهمه وهمه افتخار آفریدند ونام خودرا در تاریخ فداکاری ورشادت ملت ها به ثبت رساندند .گوارا باد این پیروزی .اما انسان متاسف است که چرا باید گروهی اینگونه فریب خورده و مایه ویرانی وگرفتن جان جوانانی رشید وسرمایه های ملتی شوند وخود هم با دادن تلفات و خسارت های زیاد دچار شکست و ذلت شوند.
اما آقای اردوغان مدعی تاج و تخت عثمانی ،یک کمی حواست را جمع کن ،باور کن دوران امپراطوری به سر رسیده از آن زمانی که نیروهای پیشمرگ با پرچم کردستان از خاک کردستان زیر سلطه شما عبور کردند می بایست می پذیرفتی که باید در کار دیگران دخالت نکنی وکردستان سوریه را در کنار خودبه رسمیت بشناسی .چون کوبانی هرگز درتاریخ بشریت فراموش نخواهد شد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها