نمایش نوار ابزار

کلید واژه «فتنه» دیگر کارساز نیست

586374867اتفاقات سال ۸۸ با تمام حواشی اش، بخشی از تاریخ معاصر ایران محسوب می شود و قوه قضائیه و دیگر دستگاه های نظارتی افرادی را که خلاف قانون اساسی دست به اقداماتی زدند را محکوم و مجازات کرد. بنابراین کسانی که از نگاه قوه قضائیه عالی ترین مرجع حقوقی در ایران، بی گناه محسوب شده اند مبرا از اتهام یا جرم هستند. پس تا فردی جرمی مرتکب نشود و در دادگاه صالحه تفهیم اتهام و محکوم نشده باشد به هیچ وجه احدی حق این را ندارد که به آن فرد برچسب یا تهمتی روا دارد. باتوجه به آن چه در مجلس شورای اسلامی در جلسه رأی  اعتماد به وزرای روحانی گذشت، مشاهده شد که برخی نمایندگان با دستآویز قرارد دادن مفهوم «فتنه» بجای آنکه از برنامه ها و توانایی های وزرا در وزارتخانه های مربوطه پرسشی صوررت گیرد،  قصد تخریب یا حذف وزرای معرفی شده را داشتند. گرچه طبق قانون –   نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری- مسؤولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارند و یکی از مباحثی که حق ورود و نظارت بر آن را دارند، تشکیل دولت است. وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی)، اما نماینده مجلس حق ندارد وزیری را که دادگاه صالحه حکمی یا جرمی برای آن صادر نکرده  است را محکوم یا متهم قلمداد کند. این عین عدول و عبور از قانون است. اکنون پرسش این است که آیا نماینده مجلس می تواند با صرف نماینده بودن به فردی(در اینجا منظور وزیر) بدون آن که در دادگاه صالحه جرمش مشخص شود یا محکوم شود، برچسب فتنه بزند و وی را در خانه ملت با این نام بخواند؟ آیا همه فتنه گر هستند ؟

جلال جلالی زاده در گفت و گو با روزنامه نوآوران با اشاره به این که جایگاه مکانی و زمانی این مفهوم باید مشخص باشد، اظهار کرد: « واژه فتنه را کسانی به زبان می آورند که نه به شرایط زمانی و نه مکانی آن توجهی ندارند. کسی مخالف این امر نیست  که فتنه گر هر کسی که باشد باید به سزای اعمال خود برسد، ولی این که برای حذف رقیب یا کسی که با مرام و فکر ما مخالف باشد از این حربه و ابزار استفاده کنیم ، کار زیبنده ای نیست».

وی در ادامه به این پرسش که فرهنگ برچسب زنی از نوع فتنه چه عواقبی در جامعه می تواند داشته باشد گفت: «یقینا این امر بازتاب خوبی در سطح جامعه ایران که آگاه هستند نخواهد داشت و از حداقل معایب این روش، این است که چشممان را بر روی کارآمدی و تخصص افراد می بندیم و با یک کلمه (فتنه) وی را برای همیشه از خدمت به جامعه محروم می کنیم».

روزنامه نوآوران،شماره ۵۹۸ – پنجشنبه ۱۳ آبان

دیدگاه ها