نمایش نوار ابزار

کرکوک قدس یا قلب کردستان

در دوره نمایندگی مجلس ششم سه موضوع در ذهنم مانده بود که در نطق هایم به آن ها اشاره نکرده بودم وهمیشه به عنوان یک نوستالژی ذهنم را درگیرنموده است که یکی از آن ها مسأله کرکوک بود .

حالا چرا کرکوک؟ هرچهار بخش کردستان هرکدام یک قلبی دارند که بدون آن قلب نه نبضششان کار می کند نه خونی از وجودشان می جهد واز لحاظ جغرافیای تاریخی موقعیت تثبیت شده ای دارند ,یعنی هرکدام برای خود تاریخ وجغرافیا وهویت شناخته شده ای دارند که هیچگاه این هویت از آن ها سلب نمی شود ,یعنی هویت تاریخی آن ها نه با اسکان اجباری غیر بومی ها مخدوش می شود ونه با تغییر نام وجمعیت آن ها .بهترین دلیل برای انتساب شهری به ملت یا قومی ,روستاهای اطراف آن است که اگر روستاهای اطراف با هر زبان ولهجه ای تکلم کردند قطعا خود شهر تافته ی جدا بافته از آن ها نیست و اگر شهر از نظر زبان ولهجه با روستاهای اطراف تفاوت داشتت باشد حتما عوامل غیر طبیعی ویا اجباری در تغییر دموگرافی وسکان آن مؤثر بوده است .

چهار شهر در چهار پارچه کردستان که نقش قلب تپنده را دارند عبارتند از : کرمانشاه, قامشلو,دیاربکر وکرکوک که هیچگاه ازقطب بودن ویا قلب بودن نمی افتند وهر اقدامی در جهت زدودن وپاک کردن این صفت با واکنش اعضای متصل ووابسته به این قلب ها می شود .توان وقدرت این قلب ها چنان است که اگر خون دیگری به آن ها تزریق ویا اقدامی در جهت دگرگونی وعملکرد وارونه آن ها انجام شود با خاصیت وویژگی ذاتی خود عکس العمل لازم ومفید را برای حفظ خود وپیکر واندام انجام می دهند.

بنابراین کرکوک که قدس وقبله کردستان است وسال هاست با نقشه های افرادی مانند صدام ووارد کردن افراد غیر بومی وفشارهای مضاعف تغییراتی در ترکیب جمعیتی آن برای زددودن هویتش انجام شده است . اما در این مسأله رفراندم به خوبی نشان داد که خصوصیات قلب بودن خودش را ازقبیل تپندگی وجهش وزنده بودن از دست نداده است وهنوز هم آثار ونشانه های نشاط وامید به زندگی را از دست نداده است ومی تواند مایه تحرک وحیات باشد .از سوی دیگر ساکنان کرکوک واطراف آن وهرکردی در سراسر جهان به خوبی می داند که پیکر ووجود آن بدون وجود قلب وتزریق خون به اعضای آن از حیات برخوردار نخواهد بود واز دست دادن قلب به منزله نابودی وفقدان حیات خواهد بود .پس حفظ قلب که عامل زندگی وجهش وتحرک است وظیفه ی یکایک افرادی است که می خواهند زندگی سربلندانه وبدور ازسر سپردگی داشته باشند, بنابر این از دست دادن کرکوک مانند از دست دادن جان است.

دیدگاه ها