نمایش نوار ابزار

کرکوک را فروختند،نگذارید عفرین را بفروشند

همان کسانی که سابقه معامله بر سر ملت مظلوم کرد را دارند وبار آخر مناطقی که از سرسایه داعش به کوردستان برگشته بودند را دوباره فروختند ،این روزها در این شهر مشغول فروختن عفرین هستند ،که اگر محافظان این شهر هشیاری لازم را نداشته باشند کلاهی بر سر آنان خواهد رفت و بدنامی گریبان آنان را خواهد گرفت که ننگ آن هرگز پاک نمی شود .امید است احزاب کورد سوریه با در نظر گرفتن شرایط فعلی وحفظ وحدت ومنافع ملی گول بی وطن ها ووطن فروش ها را نخورند.

دیدگاه ها