نمایش نوار ابزار

کجایند … ؟!

43645343آیا این کودک آواره ی سوری که برای فرار  از تنور آتش جنگ خود را به دریا زده خدائی دارد؟
اگر خدائی دارد و خدائی هست که مطمئنا هست چگونه تحمل می کند این ستم ها را ؟این بی عدالتی ها را ؟

لعنت بر شورای امنیت ! لعنت برسازمان ملل! و لعنت برآتش افروزان
کجایند منادیان دفاع از حقوق بشر ؟ کجایند کنفرانس ضد اسلامی ؟ کجایند مجامع فقهی ؟ کجایند حکام بی غیرت مسلمان ؟ کجایند شیوخ خانقاه ها ؟

غارت کنید سرمایه هارا ! بشکنید دست ها را ! پر کنید زندان ها را ! آواره کنید شهروندان را !
بگذار ید اوباشما وپوتین ودیگران خوش بگذرانند.

دیدگاه ها