نمایش نوار ابزار

چه کسی می گوید صداوسیما رسانه ملی نیست؟

بعضی ها نق می  زنند که صداوسیما ملی نیست.

اصلا شما می دانید ملی بودن یعنی چه؟ شما هنوز نه صداوسیما را  می شناسید ونه ملی را .مگر نمی دانید صداوسیما با ذره بین دنبال ضعف های قوه مجریه است هرجا کوچکترین اعتراضی وانتقادی نسبت به دولت باشد به سرعت پخش می کند ،البته اگر صداوسیما چنان مردمی باشد که زبان مردم و ذره بین برای آشکارکردن جزئیات باشد .فبها المراد است،اما تنها درکمین دولت نشستن وآن را زیر سؤال بردن فقط مخصوص ایران است.
کاش صداوسیما این سیاست را درباره همه نهادهایی که ازبین المال ارتزاق می کنند اعمال می کرد ومشخص می شد که رسانه ملی است.

راستی نمی شد یک بار صداوسیما فیلمی از کولبران زحمتکش بی پناه  و صحنه تیراندازی به سوی آنان  و غلطیدن آنان در خون و خونین شدن کالایی  که با خود حمل می کنند را پخش  و پیچیدن تومار حیاتشان را ضبط و ثبت می کرد تا حداقل خانواده هایشان می دانستند که صداوسیما رسانه ای وابسته به همگان است حتی کولبران.

دیدگاه ها