نمایش نوار ابزار

چه کسی بازنده و چه کسی برنده شد؟

درانتخابات سنندج.،دیواندره و کامیاران ظاهرا یکی از کاندیداها برنده  ویکی بازنده اعلام شد.
برخی را شادی فراگرفته وبرخی را غبار غم پوشانده است.من تصور نمی کنم که کسی دراین میدان رقابت پیروز شده باشد جز صداقت وپاکی.
من ازروزی که از از آقایان دکتر سالار مرادی ودکتر امید کریمیان حمایت کردم هرگز درآرزوی نشستن مجدد این دونفر برکرسی قرمز بهارستان نبودم. اما ازاینکه یک بار دیگر می توانم از اندیشه هایم بگویم، مردم را باحقایق وحقوق آنان آشنا کنم وراه را از چاه به آنان بنمایانم خوشحال وشاد انم.  من تشخیصم چنین بوده است وهنوز هم برتصمیم وقصد خودم هستم وهرگز ازکرده خودم پشیمان نیستم. من مدت هاست باخلق وخوی مردم آشنا هستم که چنان درزیر بارسنگین فقر ومکر مکاران پشتشان خمیده است وچنان آفتاب حقیقت را ازآنان پوشانده اند که که دیدن کورسویی آنان را شاد می کند.
دوستان می گفتند:مهندس ادب هزینه اسعد یوسفی ویوسف اسدی هزینه عسکر روحانی وملیجک هزینه برادرش شد شما خودت را هزینه دکتر سالار مرادی نکن! من گفتم
بالاخره باید انسان روزی هم   خودش را بیازماید وهم مردم را. اگر قداست ومحبوبیت درتایید هرکس وهرگروهی باشد بگذار زودتر هزینه شود.واگر افرادی ادعای دوستی وحمایت می کنند بگذار زودتر مشخص شوند. داشتن دودوست مخلص بسیاربهتر از یک لشکر آفتاب پرست است.پس هرچه زودتر مرزها تعیین گردند به نفع همگان است.
دراین انتخابات تقریبا همه افراد وگروه ها برای مردم مشخص شدند..اصلا ح طلبان راستین از دروغگویان. مدعیان حقوق بشر وناسیونالیست های چند آتشه همراه با نیروهای به ظاهر ارزشی.متظاهرین به علاقه به توسعه حامی ضد توسعه. مبلغان به نام دین درخدمت دنیاپرستان. تشنگان قدرت ونام وشهرت .نخبگان محافظه کار کسب امتیاز  وجویندگان شغل ومقام به هرقیمتی..بوقلمون صفت های که دریک روز ده رنگ را عوض می کردند ووابستگان به صندلی ومیز که درتلاش حفظ خودشان بودند. متملقان ورود به میدان، مستقلان منحرف به جاده راست ومزوران حاضر درصحنه وهمه وهمه  ماهیت خودرا نشان دادند.
بزرگترین نتیجه این انتخابات شناسایی  فرصت طلبان  ومنفعت طلبان ورو باه صفتان بود که بدون چنین حادثه ای هرگز شناخته نمی شدند.
هرچند کم تجربگی وخوی صفا وصداقت روستایی بودن سالار مرادی که بسیار کار کرده وبه عنوان وظیفه دانسته ونمی خواسته بابوق وکرنا برسر مردم دادبزند ومنت بگذارد موجب کم توجهی مردم شده ازسوی دیگر عدم ارتباط با مردم به ویژه شرکت در مراسم ترحیم! !!!! یکی از ضعف های ایشان بوده است.
هرچند درظاهر مهندس علوی بیشتر رای آورده اما هرگز نه ارزش این همه دروغ افترا وبهتان را داشته وبه عنوان یک عمل غیر اخلاقی درکارنامه سیاسیش ثبت خواهد شد.
صداقت پی. روز شد وسالار مرادی وحامیانش که اخلاق را مراعات کردند وصداقت که همیشه مایه افتخار است می مانند.
وباید گفت :این نیز بگذرد اما روسیاهی برای کسانی ماند که شش ماه است به سرپرستی ملیجک ومرا کز توطئه وتخریب به دروغگویی وتحر یف حقایق می پردازند.

دیدگاه ها