نمایش نوار ابزار

چه سخت است تسلیت گفتن

9867857شنیدن این خبر چنان مرا متاثر نمود که مدتی دچار سکوت عجیبی شدم و نتوانستم برای این خانواده داغدار جزدعای خیر ودر خواست صبر وبردبار ی چیز دیگری بگویم .آری سخت است ازدست دادن تنها دردانه و جگر گوشه ای که تنها یادگار وامید خانواده ای علمی ونامدار در کردستان بود. پدرش آقا سلیمان می گفت که می خواهم فرزندم حافظ قرآن وادامه دهنده را ه نیاکانش باشد اما متاسفانه داس اجل مهلت نداد و در فصل بهار چنین گلی را از گلستان خانواده علمی مجتهدی قطع کرد و خزان غم و غصه چهره این خانواده محترم را پژمرده و غمگین نمود .
از خداوند مهربان می خواهم به این خانواده مکرم وبه پدر و مادر داغدارش صبر و بردباری عطا کند و او را به عنوان شفیع و ذخیره آخرت برایشان قرار دهد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها