نمایش نوار ابزار

چرا کوردها باید تاوان وحدت دیگر کشورها را بپردازند؟

876367چند سالی که از بحران عراق وسوریه می گذرد واخیرا ترکیه هم به آن اضافه شده مرتب در رسانه ها وشبکه های ماهواره ای از زبان سیاستمداران منطقه ای وغربی وشرقی می شنویم که وحدت فلان کشور در خطراست وکردها تجزیه طلبند وکردها را به عنوان لو لو ی آدم خور برای ترسانیدن کشورها وحکومت ها در آورده وبا بزرگ نمایی خطر کردها باج های کلان ازاین کشورها می گیرند وبا لطایف الحیل از منابع وثروت های آن ها استفاده می کنند. اگر شخصی نسبت به مسائل منطقه وتاریخ وسرگذشت آن آشنائی نداشته باشد می پندارد که کردها در این منطقه موجودات ماورائی وصادر شده از کرات دیگر هستند که برای اذیت وآزار موجودات زمینی فرود آمده اند.کسی نیست بپرسد مشترکات کردها با این سه کشور چیست؟ قطعا در تاریخ وفرهنگ ونژاد وجه اشتراکی ندارند و اگر داشته باشند تنها در دین ومذهب است .اما سوالی که مطرح است آیا کدام همکیش در طول تاریخ چنین رفتار تبعیض آمیزی نسبت به همکیشان خود داشته است؟ دین اسلام دین عدالت وبرابری است که متاسفانه این موارد هیچگاه نسبت به کردها رعایت نشده است؟
پس طبق هیچ قانون ،دین ومعیاری نمی توان سرنوشت ملتی را فدای یک پارچگی کشور دیگر نمود ویا حفظ مرزهای یک کشوررا بر نابودی هویت ملت دیگر بنا نمود.آنچه که امروز ابرقدرت های استکباری واستعماری ودولت های استثمارگر منطقه را درتضییع حقوق اساسی کردها شریک گردانیده تنها منافعی است که از طریق غارت منابع وسرمایه کردها نصیبشان می شود.امروز در نشست های مختلفی که درباره سوریه تشکیل می شود شاهد آن هستیم که همه طرف های درگیر وکشورهای متجاوز ویا همسایگان قبل از اینکه به فکر نجات مردمان بی سر پناه واواره ومظاوم باشند حساسیت خودرا نسبت به احقاق حقوق کردها ومضر بودن آن برای اینده منطقه نشان می دهند. .اگر قرار باشد کردها ضمیمه کشوری گردند آن کشور ایران است چون کردها تشکیل دهنده اولین حکومت در ایران واصیل ترین ایرانیان هستند وتاروپود فرهنگ وهویت وتاریخ وسرنوشت کردها وایرانیان به هم بافته شده واز هم ناگسستنی است ودر غیر این صورت هیچ کشوری نمی تواند به بهانه حفظ مرزهایش کردهارا قربانی خود نماید.

دیدگاه ها