نمایش نوار ابزار

چرا نباید کشورهای اسلامی پول واحد داشته باشند؟

گاهی انسان در عالم خیال پرنده فکرش را به پرواز در می آورد ودر باره موضوعات مختلف به فکر وتدبر می پردازد .واز گنجینه اسرار راه کارهایی را کشف می کند وآن هارا برزبان می آورد ومطرح می سازد .
در زمانی که ما با تحریم روبه روهستیم ودر حالی که جلساتی با برخی کشورها برای استفاده از پول های یکدیگر تشکیل می شود وبه نتیجه ای هم نمی رسد.این مساله مطرح می شود که چرا کشورهای اسلامی با این همه جمعیت ومنابع مادی وسرزمین وموقعیت سوق الجیشی نباید پول واحدی داشته باشند؟
مگر آمربکا وکشورهای هم مسیرش از دلار استفاده نمی کنند؟
مگر اتحادیه اروپا ازیورو استفاده نمی کنند؟
چه اشکال دارد کشورهای اسلامی از پول واحدی به نام ریال یا دینار استفاده کنند که قطعا می تواند در کل کشورها به عنوان یک ارز معتبر پذیرفته شود ودر مبادلات مالی مورد استفاده قر ار گیرد وقطعا به سبب دارایی وسرمایه ای مانند نفت مشتریان وخریداران این ارز وپول واحدرا ترجیح می دهند ومی تواند به عنوان یک امتیاز وبرگ بر نده ای در دست کشورهای اسلامی باشد ودر ایام بحرانی وتحریم ها وضرورت ها نیازی به دست دراز کردن وتامین دیگر ارزها نیست .امیداست کشورهای اسلامی بویژه ایران ازاین پیشتهاد استقبال نمایند وکارشناسان بانکی ومتخصصان اقتصادی درباره این پیشنهاد بیندیشند وآثار ونتایج مثبت ویا منفی آن را ارزیابی نمایند که اگر امکان عملی کردن آن هست مقامات عالی رتبه در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند که قطعا در وحدت واتحاد مسلمانان وتقویت تعامل وهمبستگی ورشد اقتصادی وخودکفایی واستقلال مالی از دیگران بسیار موثر است.

دیدگاه ها