نمایش نوار ابزار

چرا علمای اهل سنت آذربایجان غربی نسبت به مجلس خبرگان بی تفاوتند؟

8767867مروری بر حضور کردهای اهل سنت آذربایجان غربی در مجلس خبرگان نشان دهنده این نکته است که جز در مجلس اول هیچ کردی در این مجلس حضور نداشته هر چند در مجلس اول هم دوره کامل نشد اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است. یا علمای اهل سنت دراین باره بی توجهند که این سهل انگاری با وجود علمای شایسته و فاضل قابل قبول نیست.
و اگر بی تفاوتی دستگاه های مسوول موجب عدم حضور صحنه روحانیان اهل سنت می شود بازهم قابل قبول نیست. امیدوارم اگر عالمانی درآن منطقه درانتخابات خبرگان شرکت کرده اند تایید صلاحیت شوند تاشاهد حضور عالمان اهل سنت آن منطقه در مجلس خبرگان باشیم

دیدگاه ها