نمایش نوار ابزار

چرا برخی از اصولگرایان ریاست عارف را برنمی تابند؟

مصباحی مقدم درمصاحبه با تابناک به نکته های اشاره کرده بود که هر آدم عاقلی با خواندن آن ها هم می خندد وهم گریه می کند. به عنوان نمونه اصولگرایان ریاست عارف را برنمی تابند. آقای مصباحی راستی این حرف را از روی فکر زده ویا ازروی احساس وقدرت؟

به نطر نمی رسد چنین سخنی از پشتوانه عقلی وفکری برخوردار باشد زیرا هنگامی که قانون و تابعیت از اکثریت باشد اگر اقلیت زورگو بخواهد با اعمال غیر دموکراتیک بازی را برهم زند اسباب اخراج خودرا از زمین بازی فراهم می کند چون داور که جامعه است به خاطر همین کارها بود که واپسگرایان را اخراج کرد. وفکر نکنم پس از شکست اسفند این اشتباه را تکرار کنند. واگر ازروی احساس وزور گویی باشد مجلس جای قانونگزاری است وانضباط وتبعیت ازاکثریت. وهرگز اجازه زورگویی ونا فرمانی وانحراف وانحصار به کسی داده نخواهد شد.

امیدوارم پس مانده های واپسگرایان از نتایج اعمال سلف خود متنبه شده باشند وبه رای اکثریت احترام بگذارند که اگر زمانی با رای مردم ونه شورای نگهبان دوباره درمجلس اکثریت راکسب کردند اقلیت با آنان مخالفت نکند.

دیدگاه ها