نمایش نوار ابزار

چرا باید ازحق هموطن غیر همکیش خود دفاع کنیم؟

موضوع حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد یک مسأله فقهی را ایجاد کرده است که باید در راستای مسائل مستحدثه وپاسخگویی فقه به نیازهای زمان ومکان  به آن پاسخ گفت.متاسفانه عده ای چنان خودرا غرق در جانشینی خدا وپیامبر می دانند به محض اینکه پرسشی فقهی از آنان می شود با گفتن حلال است یا حرام مستفتی را از دلیل وحجت فارغ می نمایند .غافل از اینکه در مسأله حق الناس ومسائل نوین لازم است پاسخ در خور امروز را داد نه پاسخ سؤال هفتصد یا هشتصد سال قبل را.در گذشته خیلی از موارد به آسانی ازـسوی جامعه پذیرفته شده بود وفقها در کتاب های خود در هر بابی از آن به عنوان تمثیل استفاده می کردند که می توان به موضوع برده داری اشاره کرد .امروز کدام فقیه با دیدگاه سنتی یا مدرن است که به خود جرأت دهد از آن دفاع کند.
امروز حضور مسلمانان در پارلمان ومجامع حکومت های غیر اسلامی ویا حضور غیر مسلمانان در پارلمان ها وشوراهای اسلامی یکی از بحث های جنجال برانگیز است  که فقهای معاصر ان را حل کرده اند.
کسانی که با نگاه سنتی شهروندی را از حقوق خویش محروم  می کنند زیستگاه خودرا در عصر جدید نمی شناسند وهنوز در قرون گذشته زندگی می کنند .زیرا هرگونه استنباط حکمی اگر مبنی بر کرامت انسانی وعدالت نباشد ونیز با مقاصد شارع همگون نباشد نمی تواند مبنای یک حکم عادلانه فقهی عصری را داشته باشد.
خداوند فرموده است :ما آدمیان را گرامی داشتیم(إسراء/۷۰) که شامل هر انسانی چه مسلمان یا کافر ویا نیکوکار وبد کار می شود.
انسان جانشین وامانتدار خداست با هر ایده ومذهبی وخدا انسان را برای حمل این امانت بدون  داشتن اوصاف برگزیده است.
پیامبر (ص)در حجة الوداع همه را از آدم وآدم را از خاک می داند .پس دفاع از حقوق وکرامت همه انسان ها امری لازم وتضییع حقوق آنان امری ظالمانه است یعنی نباید کرامت وشخصیت انسانی غیر همکیشان را تباه کرد وعقیده ی آنان را خوارداشت . قیام پیامبر به خاطر جنازه ی یک یهودی نشانگر دیدگاه اسلام  نسبت به جایگاه انسان است وازهمه مهمتر  پیامبر (ص) فرموده کسی که به مردم مهر نورزد خداوند نسبت به اومهربان نیست.
واز همه مهمتر رسول خدا خودرا مدافع اهل ذمه دانسته وخیانت به آنان را خیانت به خود می داند .عقد قرارداد با یهودیان در مدینه ,به کارگیری آنان در مأموریت ها وهمینطور خلفای ر اشدین نشاندهنده رفتار حسنه با دیگران است. ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری راهنمایی خواستن ونظر خواهی ازبعضی ازمعاهدین واهل ذمه را جایز دانسته  به شرطـ اینکه قرینه های دال بر نصیحت ودلسوزی آنان باشد. از سوی دیگر هنگامی بعضی ازـبنی تغلب از واژه جزیه ناخرسند بودند خلیفه دوم پیشنهاد آنان را پذیرفت وبه جای جزیه از انان  زکات  گرفت.
امروز نه زمان ارباب ورعیتی است ونه زمان برده داری  وکنیز گرفتن  امروز همه کسانی که در یک کشور زندگی می کنند شهروندند وباید از حقوق شهروندی برخوردار باشند.
به قول دکتر قرضاوی:بسیاری از عالمان ومشایخ نه در واقعیت بلکه در لابه لای کتاب ها زندگی می کنند واز فقه واقع بیگانه هستند .به عبارت دیگر فقه واقع از آنان غایب است .زیرا آنان همزمان باخواندن وبررسی کتاب های پیشینیان ,کتاب زندگی را ورق نمی زنند .ازاین روی فتوایی را صادر می کنند که گویی از دل گور بیرون آمده است.
بنابراین نمی توان بنا به اصول مذکور وتغییر زمان ومکان وتغییر  مصداق دار الحرب ودار الاسلام وبرجسته شدن حقوق بشر ومراعات کرامت انسانی فتاوای گذشته را مبنای عمل در جهان امروز قرار داد.حضور سپنتا نیکنام در شورای زادگاه وشهرخودش حق طبیعی واساسی اوست وکسی نمی تواند اورا محروم کند .وحذف او توهین به کسانی است که به ایشان را ی داده اند.  ودفاع از او وظیفه هر ایرانی آزاده است.

دیدگاه ها