نمایش نوار ابزار

چرا اکثر اصلاح طلبان حسینیه ارشاد وحسینیه جماران را برای رای دادن انتخاب کردند؟

54285275هرگونه کنش ویاواکنشی چه قولی یاعملی وحتی اسم گزاری کودکان وتعیین حوزه رای دادن بانیت وقصد وبا جهت وسمت وسوی خاصی صورت می گیرد. حسینیه ارشاد همانگونه که دکتر معین گفته است یادگار مرحوم دکتر شریعتی وسخنان آتشین وانقلابی ایشان و تشویق حرکت تکاملی وتوحیدی واحیای اسلام راستین ومکتب عدالت وآزادیخواهی واصلاح امور ومبارزه بافسادهای فراگیر در جامعه است. که می توان حضور در چنین مکانی را بیعت مجدد با اندیشه های شریعتی در مخالفت با مثلث زر وزور وتزویر وتحکیم پایه های تسنن نبوی وتشیع علوی در جامعه وزدودن تشیع صفوی ونمادهای آن دانست.
حسینیه جماران هم یاد آور شعارهای انقلاب که آزادی وجمهوری اسلامی واستقلال مملکت می باشد که در چند سال گذشته می رفت که محتوای خودرا از دست دهند وحضور مردم تداعی کننده دفاع از این شعارها در مقطع کنونی است.
بنابراین می توان هوشمندی وکیاست ایرانیان به ویژه تهرانیان سربلند را حتی در تعیین حوزه رای گیری تشخیص داد

دیدگاه ها