نمایش نوار ابزار

پیمان سایکس پیکو یا روز سیاه کردان

درتاریخ هرملتی روزهای سیاه وتاریکی وجوددارد که به هیچ وجه قابل فراموش کردن ویا پاک کردن در ذهن افراد آن ملت نیستند که یکی از آن روزها بستن این پیمان ننگین وقرارداد شوم ونحس است که کردستان را دربین کشورهای ترکیه، سوریه وعراق تقسیم کرد وموجب بدبختی ها، آوارگی ها،حق کشی ها، محرومیت ها،تبعیض ها، ژنوسایدها ی ضد بشری درحق این ملت شد.
هرچند دو آدم پلید با نقشه شیطانی این خیانت را مرتکب شدند اما متاسفانه برخی افراد ناآگاه به جای انتقاد واعتراض به رژیم های ضد بشری کشورهای اشغالگر به اسلام حمله می کنند ودین طرفدار عدالت وآزادی اسلام را مقصر می دانند درعین حالی که سران وموسسان این کشورها ضدیتشان با اسلام بیشتر بوده است.
ننگ بر سایکس نفرین بر بیکو

دیدگاه ها