نمایش نوار ابزار

پیامبر اسلام و وفاداری

رمز موفقیت شخصیت های بزرگ رهبران ملی مذهبی در طول تاریخ وفاداری و نمک شناسی آنان نسبت به نزدیکان و یاران و همراهان بوده است.

یکی از شخصیت های نمونه حضرت محمد است که می فرماید: بهترین نیکی ها ارتباط با دوستان پدر پس از وفات ایشان است.

گاهی گوسفندی را ذبح و آن را در بین دوستان همسرش حضرت خدیجه تقسیم می کرد.

کاش پیروان حضرت تنها همین یک خصلت را از حضرت می آموختند.

دیدگاه ها