نمایش نوار ابزار

پول های اوقاف کردستان کجا صرف می شود؟

یک روز شهرداری سنندج از اوقاف گله مند است که پول های زیادی را بابت زمین های وقفی می گیرد و مانع از ارایه ی  خدمات است  ویک روز قرآن نگل با  اعتبارات میراث فرهنگی وکمک های مردمی  ترمیم می شود وخیلی از مسایل فراوان .

متاسفانه تاکنون نماینده ای هم دراین باره تذکری نداده است. موقوفات طبق فقه سنتی باید براساس مقاصد و اهداف واقف به مصرف برسد ویا به نظر نگارنده در جهت مصالح عامه وضر وریات جامعه مورد استفاده قرار گیرد، اکنون رئیس اوقافی که نه با عرف مردم منطقه آشناست ونه  از احکام مذهبی رایج اطلاعی   دا رد چگونه می تواند نسبت به امور اوقاف تصمیم بگیرد؟در زمان طاغوت  همیشه مدیر ان کل اوقاف از آشنایان به فقه مر دم منطقه بودند وما انقلاب کر دیم که گامی فرا پیش نهیم ، اما چرا باید بعد از چهل سال ما دچار پسر فت شویم ؟ به نظر می رسد  امورات  اداره ی اوقاف  به یکی از افراد آگاه به مذهب شافعی  وعرف مردم منطقه سپر ده شود  کمتر مشکلات برای مردم وادار ات پیش می آید.

دیدگاه ها

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.