نمایش نوار ابزار

پراکندگی کردها در ایران

9876396بی خود نگفته اند که : ایران سراسر سرای من است ، هرجا که می روی از شمال ایران ویا شرق ایران ویاجنوب وغرب با کردها این نوادگان مادها روبه رو می شوی ،هفته ی گذشته در لنگرود ،چمخاله وچاف با خانواده های کرد تبعیدی مواجه شدم که از زمان رضاشاه از کرماشان تبعید شده بودند اما برخلاف کرماشانی های فعلی با فارسی کرمانشاهی حرف نمی زدند بلکه با همان لهجه ی شیرین کرماشانی وبدون احساس حقارت از ما پذیرائی کردند .این تصویر یکی از این دوستان کارگر زحمتکش چم خاله ای لنگرودی است.

مطالب مشابه
دیدگاه ها