نمایش نوار ابزار

وظیفه ی خطیر اصلاح طلبان کورد:

در این دنیای پرآشوب که پلورالیسم برجنبه های مختلف حیات حاکم است وتعدد ادیان ،مذاهب ،نژادها و احزاب وتشکل ها بال خودرا بر سراسر کره ی زمین گشوده است ،حق هرکس وهر گروه است که به دین و وطن وعقیده ی خود ببالد اما قطعا نمی توان همه را در میزان حق وحقیقت با یک معیارووزن سنجید وهرکس به دنبال حق وحقیقت وواقعیت باشد باید بپذیرد وجود تفاوت وتعدد دلیل بر تمایز وامتیاز است .در ایران ودر کردستان نیز جایگاه ،مرام وآرمان های احزاب وگروه ها از این حیث متفاوت است همینطور میزان خلوص وپیگیری مطالبات فرق می کند .

بدون تعصب باید گفت از زمانی که اصلاح طلبان کرد در عرصه ی سیاسی وفکری کردستان ظهور کرد تلاش نموده با صداقت در خطاب خود به مردم ونظام هر آنچه را که حق ومفید ونافع است مطرح کند ومصالح ملی را فدای مصالح افراد وقدرت نکند .اصلاح طلبان کرد همیشه ضمن فراخواندن مردم به مشارکت در انتخابات در کنار آن مطالبات قانونی را برجسته نموده وکاندیداهای ریاست جمهوری ملزم به پذیرش آن ها حتی اگر به طور شفاهی بوده نموده است که بیان مطالبات وبرآوردن آن ها تقریبا یکی از شعارهای کاندیداها شده است .
در حوزه ی نمایندگی مجلس درخشانترین دوره نمایندگی مردم کردستان همان دوره مجلس ششم است که اکثر نمایندگان کرد اصلاح طلب بوده اند .لذا در شرائط حساس کنونی که خشونت طلبان راضی به برآوردن خواسته های مردم از راه های مدنی نیستند وکسانی هم که به عنوان نماینده ی مردم جرأت اعلام مواضع چه به نام اصلاح طلب ویا هر گروه دیگری ندارند ویا می توان گفت کسان دیگری به نام ملت به پست ومقامی رسیده واز آن برای جلب توجه مردم استفاده کرده و آن را رهاکرده وباز هم می خواهند از رأی مردم استفاده کنند .باید برای استفاده ی بهینه از موقعیت وفرصتی که در اختیار مردم است هم برای نظام وهم برای کردها در کل مناطق نیروهایی که بتوانند حلقه ی وصل ومورد اعنماد باشند وبدور از هیاهو وعوام فریبی ضامن حفظ امنیت وهمبستگی ملی باشند همان مجموعه ی نیروهای شماسنامه دار اصلاح طلب است کهئ می توانند این وظیفه ی خطیررا انجام دهند .پس لازم است نیروهای خوش فکر ودلسوز واصلاح طلب با شفافیت وبرای کم کردن فاصله بین نظام ومردم وفراهم کردن بستر زندگیی مسالمت آمیز وکم کردن هزینه های مادی ومعنوی برمردم ونظام وتلاش برای توسعه ورشد منطقه در همه ی شهرها وارد کارزار انتخاباتی شوند .لبان

مطالب مشابه
دیدگاه ها