نمایش نوار ابزار

وضعیت جهان از ش تو ش گذشته ووارد خ ت و خ شده

jalaljalalizadeh1این تحلیل شاید یک مقدار آبکی باشد وبر گرفته از تیترهای رسانه هاست ، حماس از سوی دادگاهی در مصرمتهم به تروریستی می شود ونخست وزیر اسرائیل به آمریکا می رود .رحیمی به زندان ومرخصی واحمدی نژاد به سفر ومدعی اتحاد مسلمین می شود .ومولانا عبدالحمید از رفتن به خارج ممنوع الخروج می گردند .موزه ی موصل غارت وچهار ملیون پناهنده سوری در ناگوارترین وضع به سر می برند. سنندج باکمبود آب مواجه ودر افغانستان بهمن سی صد نفررا می کشد .یکی ممنوع التصویر می شود ویکی هم به زور می خواهد که به زور نمایش داده شود .یکی به راحتی حزب تشکیل می دهد ودیگری هم نمی تواند گروه تشکیل دهد. یکی انتقام می گیرد ودیگری خودکشی می کند.یکی به زور حرف می زند ودیگری باید جلوشو بگیری تا حرف نزند .یکی بیست بار کاندیدا می شود ورأی می آورد ودیگری رأی می آورد وتأئید نمی شود.یکی می نویسد ومجوز نمی دهد ویکی پول می دهد وبرایش می نویسند .یکی یک شبه ملیاردر می شوذو دیگری در کارتن هم نمی گذارند بخوابد .
بنابراین حسابی وضع به شدت خ در خ است خدا به عاقلان رحم کنه.

دیدگاه ها