نمایش نوار ابزار

وحدت اصلاح طلبان، محور انتخابات

jalaljalalizadehاصلاح طلبــان بــراى پيــروزى در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى مى بايست وحدت، هماهنگى و انسجام را در ميان خودشان حفظ كنند و برنامه هايى مدون و شفاف در حوزه هاى سياسى، اجتماعــى و فرهنگى در راســتاى كســب حداكثر كرسى هاى بهارستان داشته باشند.
يكى از راهبردها براى پيروزى در اين انتخابات، ارتباط مستمر با مردم اســت. نامزد هاى انتخاباتى اين جريان سياســى بايد مشكلاتى را كه دولت قبل براى كشــور ايجاد كرده اســت بازگــو كنند و براى حل آنها راهكار عملــى ارائه دهند و بعد از آنكه در خانه ملت مستقر شدند، دولت را موظف به عمل به آن راهكارها نمايند. اصلاح طلبان با بيان خســارات جبــران ناپذيــر دولت احمــدى نژاد به سياســت، فرهنــگ و اقتصاد كه نمايندگان فعلى و نمايندگان مجلس هشــتم كوركورانه از آن حمايت مى كردند، از فراموشى مردم جلوگيرى مى كنند.
در غير اين صورت گروهى از مردم دوباره فريب وعده هاى پوشــالى نامزدهاى دلواپــس را خواهند خورد. نكته بعدى مربوط به چينش افراد در ليست ها اســت كه از نظر من اصلاح طلبان بايد از همين حــالا در تمامى شــهرها افراد مقبول، باســابقه و با كفايت را شناســايى كنند و بعــد از آن، نامزدها در هر حــوزه انتخابيه به مردم معرفى شــوند و اجماع ســران اصلاحات و تصميمات شورايى را براى همه افــراد لازم الاجــرا بدانند به طور مثــال اگر در يك شهرستان، شــورا تصميم بگيرد كه از ميان سه نفر يــك نفر را به عنوان كانديدا معرفى كند، آن دو نفر ديگر اين تصميم را محترم شــمرده و اجراى آن را ضرورى بدانند و اين راهبــرد باعث زدودن هرگونه تفرقــه اى ميان اصلاح طلبان مى شــود. چراكه در انتخابات سال ۹۲ اصلاح طلبان با اجماع و ائتلاف و لازم الاجرا دانســتن تصميم سران اصلاحات، متحد و در پــى آن پيروز آن رقابت شــدند بنابراين نبايد گذاشت مسائل خطى، مالى و رابطه اى بر استراتژى اصلى حاكم شود و افراد فرصت طلب در بين اصلاح طلبان شكاف ايجاد كنند. اين روزها بعضى احزاب تازه تاســيس اصلاح طلب تحركاتى از خود نشــان مى دهنــد كه رنگ و بوى تك روى مى دهد بايد در مورد آنها خاطر نشان كرد كه تصميماتى كه توسط سران اصلاحات گرفته مى شــود، براى تمام احزاب اصلاح طلب لازم الاجرا است در غير اين صورت آن حزب ديگر متعلق به اين جريان سياســى نيست و بدون شك مردم به آن راى نخواهند داد. بنابرايــن اطاعــت اين احــزاب تازه تاســيس از تصميمات سران اصلاحات به نفع خودشان است. به اين دليل كه هم انســجام آنها بيشتر مى شود و هم شــوراى نگهبان به آســانى نمى تواند افراد شايسته اصلاح طلب را رد صلاحيت كند.
در پايــان بايــد گفت كه مســئولين نظــام بايد بپذيرند كه مردم در دوره قاجاريه زندگى نمى كنند و نمى تواننــد دروازه هاى اطلاعــات را بر روى مردم ببندند و مردم را در يك بى خبرى نسبت به مسائلى چون دموكراسى، آزادى بيان و حقوق بشر قرار دهند و بايد قبــول كنند كه انتخابات آينده به هر طريقى كه انجام شود مردم از آن مطلع مى شوند.
برگــزارى يــك انتخابــات آزاد در هر كشــورى نشانه وجود دموكراسى در آن كشور و مشروعيت و مقبوليت سران نظام آن است. بنابراين اين انتخابات مى تواند با توجه به شــرايط منطقه موجب تحكيم پايه هاى نظام شــود و در داخل نيز باعث كم شدن فاصلــه بين مردم و مســئولين مى شــود. اگر اين انتخابات به صورت آزاد برگزار شود شايد ده نفر هم از اين نمايندگان مجلس فعلى راى نياورند. بنابراين مجلس آينده، مجلس حساســى اســت كــه اگر از نمايندگان اصلاح طلب برآمده از راى مردم تشكيل شــود، هم قدرت نظام را نشــان مــى دهد و هم به عنوان يك پشتوانه براى دولت محسوب مى شود.
روزنامه روزان شماره ۳۰۸۸ دوشنبه ۱۳۹۴/۲/۲۱

مطالب مشابه
دیدگاه ها