نمایش نوار ابزار

هشدارهایی که جدی گرفته نمی شوند

jalaljalalizadehگروه سیاسی: دولت این روزها مدام هشدار میدهد. هشدار به گروه هایی که با برگزاری تجمع هایی بدون مجوز هر از چندی کشور را درگیر حاشیه می کنند.
اخیرا هم که موضوع ورود زنان به استادیوم والیبال مطرح شده است، این گروه ها دوباره اقدام به برگزاری تجمع کردند. تجمعی که مجوز نداشت و وزیر کشور دولت روحانی هم گفت: »ما قطعا با هر نوع تجمع غیرقانونی مقابله می کنیم.« این اولین هشدار دولت درباره برگزاری تجمع های غیرقانونی نیست، پیشتر هم عبدالرضا رحمانی فضلی در این باره اظهارنظر کرده بود و سخنگوی دولت هم طی روزهای اخیر تأکید کرد که برگزاری تجمع های بدون مجوز خالف شرع و قانون است.

با این وجود عملکرد وزیر کشور دولت روحانی در این میان قابل تأمل است. چراکه با توجه به راهکارهای پیش رویش ازجمله برخورد با تجمع های غیرقانونی یا دادن مجوز به اندیشه های متفاوت و تأمین امنیت تجمع ها، همچنان به هشدار بسنده کرده است.
اما آیا دادن مجوز از سوی وزارت کشور مسأله اصلی است؟

جلال جلالی زاده، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مسأله اصلی مجوز نیست و مجوز بخشی از ماجراست. او معتقد است که ارایه مجوز از سوی وزارت کشور بخشی از موضوع را حل میکند چرا که عدهای با حمایت و پشتوانه ای که دارند حتی اگر مجوز هم نداشته باشند، کار خود را می کنند. البته نیم نگاهی به سابقه این گفتار نشان می دهد که بسیاری از برنامه های دانشجویی یا راهپیمایی ها قبل از آغاز لغو مجوز شده اند و از این رو برنامه کامل لغو شده است اما عدها ی هم بودند که حتی در صورت نبود مجوز با اطمینان به منابع، قدرت و پشتوانه اقدام به برگزاری برنامه بدون مجوز کردهاند.

جلالی زاده معتقد است که عدهای از همه چیز حتی مراسم شهدا استفاده ابزاری می کنند و با جنجال در کشور خود را مطرح می کنند و عدهای هم به دلیل نداشتن امکانات و تمکین به قانون به گوشه ای رانده می شوند.

او در همین زمینه ادامه می دهد: »بیش از آنکه مجوز مسأله اصلی باشد، حمایت از گروه ها به صورت یکسان، داشتن امکانات برابر و فضای فعالیت برای تمام جناح ها مسأله اصلی است.«

جلالی زاده در پایان به »شهروند« می گوید: »به گروهی مجوز هم بدهند هم چنان جنجال می کنند و مجوز هم ندهند جنجالشان را بیشتر می کنند. بنابراین وزارت کشور هم این بین به دلیل رفتار هنجارشکنانه گروهی در معذوریت است چون مجوز ندهد، متهم به ضعف می شوند و مجوز بدهد هم عده ای به جای نقد فریاد می زنند. قطعا اگر شوه اعتراض و نقد به دور از سیاسی کاری و درست باشد، هیچکس با آن مخالف نیست.« به هر روی اما باید دید که هشدارهای وزیر کشور و مسولین دولت تا کجا ادامه پیدا می کند و آیا هشدارها بسنده می کند یا خیر؟

روزنامه شهروند:شماره ۵۹۱ پنجشنبه ۱۳۹۴/۳/۲۸

مطالب مشابه
دیدگاه ها