نمایش نوار ابزار

نیاز بیشتر ما به وحدت

786578تفرقه و اختلاف در طول تاریخ مانند سم کشنده ای پیکر تنومند ملت ها را متلاشی نموده است. و هیچ قوم و گروهی نیست که از آثار سلبی این پدیده ی زشت در امان مانده باشد. اما ملت های متمدن با تاثر پذیری از گفته ها و رهنمودهای بزرگان و رهبران خود در غلطیدن به دامن این عفریت مهلک و سقوط در منجلاب متعفن آن خود را برحذر داشته اند.
اما متاسفانه ملت کرد یکی از معدود ملت های است که هنوز نتوانسته از این بیماری خطرناک خود را نجات دهد و برای درمان آن نیاز به هزینه های زیادی است. زیرا این بیماری و زخم عمیق نیاز به یک تلاش همه جانبه از سوی اندیشمندان و سیاستمداران و قاطبه مردم دارد چون نه تنها در این مورد کوتاهی شده بلکه دشمنان با پاشیدن نمک بر این زخم عمیق بهترین استفاده را برده اند.
اما آنچه که در اینجا مهم است بی تفاوتی بسیاری از تحصیلکردگان و یا کسانی است که خود را جزء نخبگان جامعه به حساب آورده و در عمل با انجام برخی از امور و یا ندانم کاری ها آب به آسیاب دشمن می ریزند.
حوادث متعددی که در جامعه ما اتفاق می افتد به نوعی دلیل و شاهد خوبی بر این ادعاست که تا یک جنبش سراسری و خواست عمومی و اقدام جدی در تحکیم پایه های وحدت و دوری از هر گونه اختلافی صورت نگیرد و جامعه ما همیشه در معرض بادهای تفرقه ورزان و اختلاف برانگیزاننده باشد روی خوشی و سعادت را نخواهد دید.
اختلاف و عدم وحدت به معنای اسلحه کشی بر بر روی همدیگر نیست بلکه نابخردی یک انسان روانی و یا بازیچه دست دیگران نیز می تواند در دلسرد کردن یک فعال اجتماعی یا سیاسی موثر باشد و یا او را از ادامه تلاش هایش باز دارد. پس برای حفظ درخت وحدت در جامعه در مقابل توفان و آفات متعدد هشیاری و احساس مسوولیت و تعهد لازم است تا هم در مقابل بدخواهان ایستاد و هم ناآگاهانی را که در این مسیر به دشمن خدمت می کند از حرکات و اقدامات نسنجیده شان آگاه نمود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها