نمایش نوار ابزار

نوروز هم نماد شادی است و هم نماد غم

نوروزتان پیروز وپیروزیتان برموانع شادی،آزادی وناامیدی خجستە باد نوروز هم نماد شادی است وهم نماد غم. غم اگر نتوانیم تغییری در زندگی گذشتە ی خود بدهیم وتغییری در حال خود ایجادنکنیم، شادیم از اینکە زمستان را پشت سرگذاشتیم وخرسندیم از اینکە بە پیشواز بهار میرویم،

فصل طراوت وزیباێی ،فصل خرامیدن وبالیدن ،نوروز با آریاێی ها عجین شدە است.کوردها کە اصیل ترین ایرانیان هستند، از اینکە بر خلاف غاصبان فرهنگ وحقوقشان در کشورهای ترکیه وسوریه در سرزمین اصلی خوددرایران آتش نوروزرا بر می افروزند،بسیار شادمانند،

برای اولین بار در سنندج سربلند، دریک جمع بسیار بزرگ باآرامش خاطر نوروزشان را برپا می دارند،قدم مبارکی است در جهت رفع بی اعتمادی،نا امنی وکم کردن فاصله ها، چە خوب است ،به فرهنگ مردم،بە هموطنان احترام گذاشتن، مردم را از خود ومسێولین را بیگانەندانستن،

فرهنگ ریشەدرقلب هاودرخاک این سرزمین دارد،باید آن راحفظ کردو گرامی داشت .ملت هابا شادی ،زندە اند ،شادی غذای‌روح است ونماد بهشت روح وریحان است وصعود به عالم قدسی وپرواز بە آشیان دوست باکدورت وافسردگی ممکن نیست،وکوردها کە سرزمینشان سرزمین اصالت وفرهنگ است ،توانستە اند با وجودتمام موانع این میراث ارزشمند را پاس بدارند وبە آیندگان بسپارند.

درسال گذشتە سە مصیبت بشری وآسمانی مذاق کوردها را تلخ کرد. سکوت نظامهای قدرتمند جهانی در مقابل خیانت بە کوردهادر مسٲلە رفراندم ،زلزله سرپل ذهاب،وحمله ترکیە به عفرین، امیدوارم سال آینده سال شادی،امید، رفع تبعیض وعدالت وسرفرازی برای همه ا یرانیان وکوردها باشد.

دیدگاه ها