نمایش نوار ابزار

نوروز، چهار شنبه سوری، فرهنگ و امنیت

آنگونه که درمخیله ام مانده است درکردستان کمتر به چهارشنبه سوری(سور به معنای سرخ) اهمیت داده می شد ونوروز را تا سه شب جشن می گرفتند. اما چند سالی است در کردستان به بهانه برگزاری چهارشنبه سوری آتش نوروز درحال کم رنگ شدن است واصلی ترین مراسم فدای فرعی می شود.
علاوه بر آن ترس ازناامنی وخشونت مانند هاله ای ای سنت دیرین را تحت تاثیر قرار داده وحفظ فرهنگ وسنت درتقابل با حفظ امنیت موجب چالشی دربین مردم ومسوولین شده است.
به نظر می رسد اظهار احساسات وهیجانات وابراز شادی وسرور همگانی وپایبندی به آداب ورسوم نیاکان ودخالت حکومت به بهانه حفظ امنیت حساسیت را دوبیشتر نموده است.چه بسا افرادی ازعصبانی کردن وخشن نمودن فضا لذت ببرند وعده ای هم دراحیای سنن خودرا مقید بدانند. به هرصورت چه بخواهیم ویا نخواهیم درحافظه ی تاریخی این ملت سنتی به نام نوروز وآتشش با تجدید حیات ونوآوریش با وداع با کهنگی ،سیاهی وجمود وحرکت به سوی اینده ی روشن وسبزی ونشاط نقش بسته است. نمی توان به بهانه حفظ امنیت فرهنگ را از حافظه پاک کرد همانگونه که تا امروز نشده است اما می توان فرهنگ سازی کرد ومردم را به حفظ حریم همدیگر وامنیت عمومی وسلامتی شهروندان آگاه نمود. زیرا نمی توان به بهانه حفظ سنت با جان دیگران بازی کرد.
نتیجه گیری اخلاقی.: مردم بارعایت حقوق عمومی وحفظ محیط زیست وحکومت هم با حساس نکردن جوانان وامنیتی نکردن فضا اجازه دهدحرمت فرهنگ ورسوم ملی ومذهبی درفضای امنی برگزار شود.

دیدگاه ها