نمایش نوار ابزار

نه من ملتم نه شما

474856786برخی از افرادی که خود ویا حزبشان را ملت تلقی می کنند ومخالفانشان را ضد ملت می نامند میراث خوار همان طرز تفکر و دیدگاه تنگ نظرانه آغاز انقلابند که جامعه را به دوقطب جاش وباش وانقلابی و ضد انقلاب تقسیم کرده بودند و می گفتند : هرکه با ما نیست بر ماست. متاسفانه پس از گذشت چندین سال کسانی که از نظر فکر وواقعیت وتطابق باشرایط سیاسی واجتماعی جهان دچار مشکل هستند و هنوز خود را ارباب تصور نموده وبه بردگی فکری معتقدند کوچکترین انتقادی را برنتابیده وهرگونه نقدی را متوجه خود می
دانند .درحالی هرمخاطبی مخاطب خاص خودرا دارد ولازم نیست انسان خودرا مخاطب هرگونه سخنی بداند مگر اینکه یک مقداری خرده شیشه داشته باشد ویا بیماری خودشیفتگی وخود نمایی داشته باشد که برای مداوای آن باید به سرعت به نزدیکترین مراکز درمانی مراجعه کند .

در چندین روز گذشته می بینم کسانی خودرا نماینده ملت و یا عین ملت دانسته برخی از واژه ها را که درجملات به کاربرده شده حمل برخود نموده وبر ملت تعمیم داده اند. اینکه این افراد صفت یا لقبی را به خود منتسب می نمایند مانعی نیست چون ضمیر مرجع خودرا پیدا می کند. ولی اینکه من یا شما عین ملت باشیم وبخواهیم بدینوسیله نامی ونشانی برای خود پیدا کنیم چنین کاری خلاف اخلاق است زیرا نه ملت به من نمایندگی داده که عین آنان باشم ونه آقایانی که دچار بزرگنمایی شده اند.
ملت کرد اقیانوسی است که هزاران قطره را شامل می‌شود وخلاف مروت است که چنین قطره های سرگردانی خودرا عین دریا بدانند.
ازسوی دیگر دریا شفاف و زلال است واز کدورت وتیرگی بیزار است و مانند کسانی نیست که به سبب لمپن بازی وحمایت از کاندیدایی خاص ویا منافع شخصی از هیچگونه تخریب و هتک شخصیتی خودداری نمی کند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها