نمایش نوار ابزار

نه ترور ونه تبعیض

حوادث اخیر چابهار باردیگر موجب طرح واژه ها وکلماتی بر زبان ها شد. گاهی حوادث تلخی که درجامعه اتفاق می افتد چنان مضطرب کننده وهولناکند که با وحشت آفرینی خود موجب ایجاد سکوت وعدم اظهارنظر درباره آن می شود.به نظر نگارنده اتفاقا بهترین وقت وزمان برای ریشه یابی چنین اعمال غیر انسانی وخشونت آمیز پس ازرخ دادن آن هاست.
دراین باره نیاز به طرح پرسش ها وبیان دلایل وعلت ها وآثار سلبی ومنفی آن بر جامعه وپیگیری مطالبات مردم است.
ترور از نظر انسانی،اخلاقی،عقلی ودینی کاملا مردود است. دربرنامه هیچ پیامبری ویاامام ومصلحی هجوم ویورش بر بی گناهان گنجانده نشده است.مسلم بن عقیل بااینکه می توانست زیاد ابیه جنایتکار را ترور نماید ،اما گفت:نحن اهل البیت لانفتک.مااهل بیت پیامبر(ص) اهل ترور نیستیم. اولین تروریست جنایتکاری که این رسم ناپسند را بنا نهاد ،ابولولو بود که خلیفه عادل عمربن خطاب رابه شهادت رساند وبعد جنایتکاران دیگری درخلیفه کشی راه اورا ادامه دادند. عمل تروریست ها هرگز منجر به نتیجه ای نشده ودر رسیدن به اهداف خود یک هزارم تاثیر نداشته است. چون معمولا بهترین گل ها با داس ترور قطع می شوند.
ترور وتروریست ها را باید به عنوان یک بیماری ومعلول تلقی کرد.وتنها بامحکوم نمودن وامنیتی کردن فضا ویا دستگیری افراد مظنون ومتهم نمی توان آن را ریشه کن کرد. اما ترور بدون علت  وسبب نیست .اینکه ترور با چه قصدی صورت می گیرد مورد نظر اینجانب نمی باشد .اعم از اینکه به قصد رسیدن به حوری  ویا دفاع از حقوق ملی ومذهبی ویا تحریک بیگانگان باشد.
تروریست‌ها نمی توانند بدون پشتوانه ایدئولوژی خاصی خودرا قانع به عملیات انتحاری نمایند،پس باید بهانه را از آنان گرفت. یکی از علل وعوامل خشونت وناامنی وترور، تبعیض وبی عدالتی است.هرچند قابل توجیه نیست ولی از منظر جامعه شناختی، روانشناسی ومعرفت شناختی وانسان شناسی باید مورد تحلیل وتجزیه قرار گیرد، همانگونه که ترور محکوم وزشت است ،تبعیض وبی عدالتی نیز ناپسند است. در مقیاس ومعیار هردوگروه چه تروریست‌ها ویا تبعیض گرایان ،انسان بی ارزش است ،چون اگر ازارزش برخوردار بود ازسوی تروریست ها خونش مباح نمی شد واگر ازکرامت برخوردار بود ،از جانب ظالمان وتبعیض گر ایان حقوقش ضایع نمی شد.
به هر صورت من به بیان مصداق نمی پردازم ،اما قطعا هم تبعیض وهم ترور موجب بی اعتمادی،ناامنی ،اتهام،افراطگرایی،نفرت واعمال خشونت می شود.
نه تروریست‌ها نمایندگی ملت ومذهبی را برعهده دارند ونه تبعیض گرایان نماینده کل حاکمیتند. اما دود عملکرد منفی آنان به چشم مدافعان حقوق مردم ومحرومان می رود. حاکمیت و نه دولت باید بپذیرد که هنوز نتوانسته پس از چهل سال قانون اساسی را اجرا نماید که میثاق بین ملت ونظام است.اگر قانون اجرا شود قطعا حلال بسیاری از مشکلات خواهد بود. بی قانونی و فراموش کردن قانون زمینه را برای بی عدالتی وهرج ومرج فراهم می نماید.
به طور قطع نه تنها در بلوچستان بلکه در مناطق مرزی وقومی ما شاهد تبعیض هستیم .علت وعامل این تبعیض ها چه کسانی هستند ؟ آیا نگاه ملی است یا مذهبی ؟ آیا افراد خودسرند؟ آیا از سوی شخصیت ها ویا مراکزی حمایت می شوند؟ به هرصورت در مناطق اهل سنت ریشه محرومیت ها ی دوران پهلوی نه تنها قطع نشده بلکه برخی افراد تنگ نظر ومنفعت طلب آن را آبیاری می کنند واین درخت حنظل میوه ای جز خشونت، ناامنی وترور ندارد.
بنابراین تنها راه، بازگشت به آموزه های اصیل دینی وکلام بزرگان است که دین را محبت وانسان را ارزشمندتر از حجر الاسود می داند. امروز وقتی که صدای فعالان سیاسی ،مذهبی ومدنی شنیده نمی شود.وقتی که از رفت وآمد عالمانی مانند مولانا عبدالحمید به دیگر مناطق جلوگیری می شود.وقتی نمونه های زیادی از تبعیض های مختلف سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی در منطقه دیده می شود ،قطعا نه فضای امنیتی می تواند ترور وخشونت را ریشه کن نماید ونه مسلح کردن سران قبایل .بلکه تنها راه درست ومنطقی تبعیض مثبت ،تدبیر وتساهل وبکار بردن عقلانیت است، زیست انسانی واخلاقی ایجاب می کند که حقوق وحرمت همه انسان ها در جامعه باهر نژاد ومذهبی مراعات شود وگفتگو وهم اندیشی که منجر به همدلی در حل مشکلات می گردد آغاز شود.
باید عقلای قوم حربه را از دست دو گروه تبعیض گرایان وتروریست ها بگیرند. ورشته های اعتماد ،تعاون،احترام ونوع دوستی را تحکیم نمایند. قطعا با تغییر نگاه ایدئولوژیک و قرائت رحمانی از دین وتکریم منزلت انسانی ما می توانیم برهمه مشکلات فائق آئیم وریشه تبعیض وخشونت را بخشکانیم.
@drjalalizadeh60

دیدگاه ها