نمایش نوار ابزار

نماینده باید آیینه کامل مردمش باشد

7856785معمولا رسم براین است که وکیل ونماینده هرملت وهرگروهی آیینه تمام نمای آن ملت وآن گروه است .یعنی باید درمجالس ومحافلی که شرکت می کند نشانه های از هویت آن ملت را داشته باشد. نماینده ای که نمی تواند دوجمله را به زبان کردی بنویسد ویا حاضر نیست یک بار با لباس کردی حتی در میان مردمان روستا نمایان شود چگونه می تواند درنهان ازحق زحمتکشان وتهیدستان دفاع نماید.

متاسفانه مردم پاک وباصفای ما همیشه به وسیله تبلیغات فریبنده لمپن ها فریب خورده و آرایشان را در صندوق کسانی می ریزند که در کارنامه سیاسی آن ها یک صفحه دفاع از حقوق ملت وجود ندارد. .پس همان گونه که در مجالس کشورهای مختلف جهان مثل ترکیه افرادی مانند لیلا زانا ودمرتاش ازسابقه درخشانی برخوردارند ودر نتیجه تلاش ومبارزه بر صندلی وکالت ملت می نشینند در استان ما در نتیجه رد صلاحیت فعالان عرصه سیاست توسط شورای نگهبان است که مسیر برای برخی افراد فراهم می شود وبه آسانی به لباس نمایندگی متلبس می شوند.

پس مشخص می شود کسی که در دوره های متعدد بدون هیچ مشکلی از سوی شورای نگهبان تایید می شود حتما در پرونده اش هیچ برگه ای دردفاع ازملت نبوده که مشکل ساز باشد وگرنه افرادی مانند آقایان سید مسعود حسینی وسید معروف صمدی وخالد توکلی چه مشکلی داشته اند که نباید تایید شوند؟

دیدگاه ها