نمایش نوار ابزار

نشستن توهین کنندگان به روحانی برکرسی مدیریت ممنوع

اخیرا در این دوره فترت مدیریت  که چند روز به  مراسم تنفیذ وتحلیف مانده است ،برخی فرصت را مناسب دانسته و شروع به جابه جایی و تغییر مدیریت ها در راستای اهداف خود در استان کردستان می  نمایند ، که در پرتو تلاش نیروهای دلسوز ستاد آقای روحانی وکمیته پیگیری مطالبات مردم وزیرکی وکیاست آقای مهندس زاهدی  این ترفندها خنثی می شود ،بارها به مسوولان عالی مقام  به ویژه آقای استاندار  تذکر داده شده که رای مردم کردستان رای به تغییر مدیران ناتوان وناهمسو با سیاست های آقای روحانی وخواسته مردم کردستان است .ازاینجا اعلام می شود خواسته ومطالبه اصلی مردم کردستان ،مدیران متعهد ومردمی و دلسوز  می باشد که در راستای توسعه ورشد استان و ایجاد اشتغال مصمم بوده وهمگامی خودرا بامردم نشان داده باشند، پس باید تکرار کنیم که انتصاب هر مدیری باید بر اساس  رضایت و  پیشینه مردمی و پذیرش برنامه های دولت تدبیر وامید باشد.

دیدگاه ها