نمایش نوار ابزار

میلاد محمد (ص) پیامبر رسواگر مبارک باد

شاید خوانندگان از آوردن این وصف تعجب کنند، وبگویند چرا از اوصاف دیگر استفاده نشده است ،به نظرم در جامعه امروز ما این وصف برای پیامبر بزرگوار ونبی رحمت بیشتر ارزنده است.زیرا به کاربردن دیگر اوصاف آن گزندگی را برای دروغگویان و مدعیان دروغین ندارد که این وصف دارد.
قرآن پیامبر را اسوه و الگو معرفی می کند ،حال ببینیم کدام مسلمان در جزئیات زندگی اورا اسوه فرار داده است؟ پیامبر(ص) درمجلس دایره وارمی نشست  تا دربین او ودیگر حاضران تفاوتی نباشد ،امروز در مجالس وعظ ویا ترحیم ،در مجالس عمومی و خصوصی حتما باید روحانیان در صدر مجلس بنشینند،آیا اگر امروز پیامبر در میان ما می بود ،در کجای مجلس می نشست؟
پیامبر  سعه ی صدرداشت ،راستگو بود، تندخونبود، مستبد نبود،بداخلاق نبود، کینه توز نبود،نفرین کننده نبود،فحاش نبود ،لعان ،طعان، فحاش  وعیبجو نبود، اهل مدارا تسامح وتساهل بود، آسانگیر واهل گذشت وعفو بود، اهل اسراف،تبذیر و تکبر نبود ،ستمکار  وبدخواه دیگران نبود ،اهل تجسس وتحسس نبود، اما اهل رحمت ،شفقت وصلح و آشتی بود.اهل ریا ،تزویر ،قدرت طلبی،نفاق و تقیه نبود.
اهل مشورت و احترام به رای دیگران بود .
در جنگ احد هنگامی که دندانش شکسته می شود وصورت مبارکش  زخمی می گردد وخون از صورتش جاری می گردد،هنگامی که یا رانش از او می خواهند آنان را نفرین کند :درپاسخ می فرماید: من بر ای لعن ، مرگ بر فلان و نفرین مبعوث نشده ام. من به عنوان دعوتگر و رحمت مبعوث شده ام،خدایا قومم را هدایت کن که نادانند.
پیامبر هرگز دربین انسان ها واقوام تفاوتی قایل نشدند، سلمان فارسی،بلال حبشی ،صهیب رومی وگاوان(جابان) کورد ی را در کنار خود نشاندند، همه انسان مسلمان بودند ،سخنی از شیعه وسنی وگرفتن مالیاتی  ازمردم به نام دین نبود ،می گفت من از شما هیچ مزد وسهمی نمی خواهم ،حتی زکات را از مردم نمی گرفت وآن را چرک اموال مردم می دانست. نه نوکری داشت ونه دربانی اما بر دل ها حکومت می کرد.بازن مشورت می کرد ورای ام المومنین ام سلمه را در صلح حدیبیه بر دیگران ترجیح داد.
سخاوتمندترین وپاکدامن ترین انسان ها بود.هرگز  دست. رد بر سینه  ی هیچ انسانی نزد. اهل احتکار وغل وغش نبود ،اما برعکس بسیار بخشنده بود، برای امتش نقش پدر داشت ،به همگان نگاه یکسان داشت ،اخلاقش قرآن بود ،به هیچ کس خیانت نکرد ،مقام طلب نبود ،هرگز کسی را مذمت نمی کرد وبه دنبال افشای اسرارو معایب دیگران نبود .نه فقیر را به سبب فقر تحقیر می کرد و ثروتمند را به خاطر. ثروت تجلیل نمی کرد، شاکر  وسپاسگزار واهل شوخی  ومزاح بود.
مجلسش مجلس معرفت ، آموزش،عبرت ،تدبر  وعبرت بود. نه همهمه ای بود ونه حرمتی می شکست ووقت را ضایع وبه هدر نمی داد .
اهل عفو و گذشت بود ،زن یهودی اورا مسموم می نماید اما از او در می گذرد. بسیار متواضع و فروتن بود ،با مستضعفان ومحرومان وتهیدستان  نشست وبرخاست  داشت، باکودکان بازی می کرد وبه آنان شخصیت می داد،به بازار می رفت و خرید می نمود .با یارانش تقسیم کار می کرد واز داشتن امتیاز وتمایز  دوری می جست،
شخصی. ازهیبت او لرزه  بر اندامش افتاد ، گفت مترس ،من پسر همان زنی هستم که قدید می خورد. وفادار ،امانتدار وبه عهد ش عمل می کرد. دشمنانش به راستگوییش معترف بودند.دنیا پرست ، منفعت طلب و انحصار  گرنبود،
حضرت عایشه می فرماید:پیامبر در حال وفات ،دینار درهم،گوسفند وشتری از مال دنیا برجای نگذاشت،برروی حصیر می خوابید واز همنشینی با اغنیا برحذر می داشت
آری هرگز آبروی کسی را نبرد وبا شخصیت کسی بازی نکرد واگر کسی عمل جاهلانه ای انجام می داد می فرمود ،چه شده است گروهی از مردم چنین کاری می کنند؟
پیامبر بار دیگر رشته های انسانی را به هم پیوند داد و محبوب همگان گر دید وبا آتش زدن عقاید کهنه وخرافی و  شرک آمیز طرحی نو در انداخت وسقف  فلک را بشکافت  وزمین باورها را از ایمان شجاعانه سیر اب نمود، وبار دیگر به رگ های مر ده خون  تزریق نمود ورشته عشق را استوار نمود وبا این عشق ورزی جایگاه انسانیت را اعتلا بخشید وخواب را بر مستکبران وظالمان برآشفت  وشمع حیات را بار دیگر برفروخت و پیکر مرده انسانیت را دوباره حیات بخشید .
اما متاسفانه پس از مدتی که مسلمانان از برنامه‌های او دور شدند وبا او بیگانه شدند ،بت پرستی وجاهلیت قدیم دوباره حاکم شد ،حقوق انسان ها دگر باره پایمال شد،بحث برده وکنیز وشعوبیگری واختلاف مذهبی وفروختن دختران  ومیراث خواری رایج گشت،عزت مسلمانان به ذلت ووحدت به تفرقه تبدیل شد ،
خر افات ،بدعت وشرک جای توحید را گرفت  ورذایل اخلاقی بر  جوامع اسلامی حاکم شد وچنان پیرایه های بر اسلام بسته اند که اگر. بیایی اسلام را نمی شناسی ،پس ای پیامبر رحمت بار دیگر با اخلاق عظیم وقرآنیت ظهور کن تا مدعیان دروغین پیروی از برنامه هایت را رسوا کنی.

دیدگاه ها