نمایش نوار ابزار

میلادی که مماتش مردگانی را زنده کرد

گاهی برخی از حوادث به گونه ای تکاندهنده هستند که از آن ها می توان عبرت ها ودرس های زیادی را فرا گرفت.مرگ افراد ی مانند میلاد که در غربت ودر دو خانواده ی خوشنام ومتدین پرورش یافته است.هر چند مایه تاثر وتاسف فراوان است اما از اینکه چنین جوانی در سخت ترین لحظات حیات ودر واپسین ساعات عمرش ایثار می کند واعضای خودرا اهدا می کند ودر فکر اعاده حیات برای دیگران است .یک کار ارزنده ومثبت به شمار می آید.
میلاد عزیز از طرف پدرش کاک محمد ژیان نوه ی مرحوم ماموستا ملا محمود گنمان است که عالمی روشن فکر وموحد وبرخوردار از اخلاق حسنه وهمیشه بشاش ومهمان نواز ومعتمد مردم منطقه بود واز سوی مادر نوه ی حاج ملا سید مهدی برزنجی است که عالمی مردمدار ودارای عزت نفس وازـجایگاه مردمی زیادی بر خوردار است .

به طور قطع فردی که میوه درخت چنین خانواد هایی باشد .هم زندگی وهم مماتش برای همنوعانش مفید ومثبت است .چون او در زندگی فردی زحمتکش ومحبوب ودلسوزخانواده است که والدینش کاملا از او راضی وخشنودند وهمینطور مرگ وفقدانش که خودش اعضایش را اهدا می کند تا حیات را مجددا به افراد جامعه بر گرداند می تواند به عنوان یک الگو واسوه بر ای دیگر جوانان منطقه مطرح شود .که کوردها از چنین روحیه ای بر خورداراند که جوانانشان نه تنها در پی گرفتن جان دیگران نیستند بلکه با اهدای عضو خود تلاش می کنند نماد بخشندگی وسخاوت در جامعه باشند .چه بخشیدن مال باشد یا جان .قطعا چنین جوانانی در کوردستان بسیار فراوانند وباید به آنان بالید که منادی حیاتند هر چند با مرگ خودشان باشند .بخصوص از خانواده های که مورد اعتماد مردم ومی توانند الگوی دیگران باشند.

خداوند این جوان بخشنده را مشمول آمرزش خود قرار دهد وبه خانواده ارزشمندش صبر وبردباری عطا فرماید.

دیدگاه ها