نمایش نوار ابزار

مهاجرت دسته جمعی به طرف اروپا

1102545_419اکنون که غرب عامل وضعیت بحرانی خاورمیانه به سبب دخالت در اوضاع آن ها وحمایت از رژیم های استبددی شده است پیشنهاد می شود همه ی اهالی شمال آفریقا با مردمان خاورمیانه وهمه ی ملت های محروم ومظلوم به قصد سهیم نمودن اروپائیان درزندگی رقت بار خود به سوی اروپا هجرت نموده وبه خاطر اینکه وزنه ی فشار آنان سنگین تر شود از ساکنان دو کشور هند وچین هم کمک بگیرند تا اروپائیان بدانند مهاجرت آریائی های کنونی از نوع مهاجرت های دوهزار سال قبل نیست که جمعیت قلیلی بدون مزاحم هرجائی که بخواهند به آسانی زندگی نمایند.بلکه چنان عرصه را بر مجاری وبلغاری وصربی تنگ نمایند که هیچگاه فیلشان یاد دوره ی کمونیستی نکند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها