نمایش نوار ابزار

من تروریستم!

ابرقدرت های استعمارگر و غارتگران منابع ملت های ستمدیده که با پشتیبانی و حمایت سازمان های دست نشانده و استفاده از سلاح حق کشی وتو در راستای تقسیم منافع ، هر گونه صدای آزادی خواهانه ای را در نطفه خفه نموده و در جلسات محرمانه برای سرکوب ملت های مبارز انگ ها و وصله ها می چسبانند, بدانند زمان حیله گری، استثمار و استحمار سپری شده‌است.

هر ملت مبارزی تروریست است، مسلمانان تروریستند، کردها تروریستند، فلسطینی ها تروریستند، چچنی ها تروریستند، مسلمانان میانمار تروریستند،
اسرائیل، آمریکا، روسیه، چین، بشار و سیسی همگی نجیب و دموکرات و طرفدار پروپاقرص حقوق بشر و آزادی ملت ها هستند .

متاسفانه امروز کسانی مانند خانم سوچی نان دفاع از حقوق بشر را می خورند و تنور مسلمان سوزی را گرم می کنند و مسلمانان را متهم به تروریست بودن می نمایند.

کدام وجدان بیدار آگاه در جهان امروز است که چنین جنایتی را می بیند و می تواند ساکت باشد؟ پدر ایدئولوژی دگم انحصاری متعصبانه ضد بشری بسوزد که به نام دین چه الهی و یا بشری به نام حقانیت، کودکان و سالمندان را به کام مرگ می کشاند، اگر دفاع از حق و دموکراسی و آزادی ملت ها تروریست بودن است، اگر مبارزه برای احقاق مظلومان تروریست بودن است، اگر مبارزه با هر نوع خشونتی اعم از دولتی و غیر دولتی تروریسم است، پس بدانید من هم تروریستی مانند مسلمانان روهینگیا هستم.

دیدگاه ها